Biuletyn Informacji Publicznej
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

      Co to jest?
Regulamin świadczeń dla studentów WSGE

Wszelkie informacje na temat ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi  w Józefowie dostępne są również na stronie internetowej uczelni pod adresem: https://wsge.edu.pl/pl/stypendia

Regulamin, załaczniki do niego oraz zarządzenia Rektora WSGE w sprawie ustalenia progu dochodowego oraz podziału środków na bierzący rokk akademicki znajdują się w rozwinięciu.

 

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Regulamin świadczeń

 

Załączniki do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Załącznik nr 1_Wniosek o udzielenie świadczenia..pdf

Załącznik nr 2_Dokumentacja załączana do wniosku o której mowa w § 13, ust. 3 Regulaminu.pdf

Załącznik nr 3_Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym....pdf

Załącznik nr 4 – Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy niepodlegającego opodatkowaniu.pdf

Załącznik nr 5_Wniosek o stypendium Rektora.pdf

Załącznik nr 5a_Wniosek o stypendium Rektora (z tytułu uzyskanych osiągnięć sportowych).pdf

Załącznik nr 5b_Wniosek o stypendium Rektora (z tytułu uzyskanych osiągnięć naukowych i artystycznych).pdf

Załącznik nr 5c_Wniosek o stypendium Rektora (laureaci olimpiady międzynarodowej albo laureaci lub finaliści olimpiady stopnia centralnego)..pdf

Załącznik nr 6_Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w poprzednim roku kalendarzowym.pdf

 

Wysokość dochodu do stypendium socjalnego

2019.11.Zarządzenie Rektora w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się.pdf

Podział środków funduszu pomocy stypendialnej

2019.12.Zarządzenie Rektora w sprawie podziału środków funduszu pomocy materialnej .pdf

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 18
Wprowadzony przez: Artur Banaszak
Data opublikowania: 2019-12-10 20:02:39
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-12-12 04:52:19 Artur Banaszak