Biuletyn Informacji Publicznej
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

      Co to jest?
Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalne - 1

Zakup licencji na system informacji prawnej z dostępem on-line dla nielimitowanej liczby użytkowników po iP Sieci, a także 10 stanowisk indywidualnych z logowaniem za pomocą loginu i hasła na okres 46 miesięcy w ramach projektu pt. „Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej"

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-12-2019

Numer ogłoszenia: 1220488

Status ogłoszenia Aktualne

Treść ogłoszenia 

Jeśli opis nie wskazuje inaczej podane parametry są parametrami minimalnymi. Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych.

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Zamawiającemu przez Wykonawcę licencji na System Informacji Prawnej z dostępem on-line dla nielimitowanej liczby użytkowników po iP Sieci, a także 10 stanowisk indywidualnych z logowaniem za pomocą loginu i hasła na okres 46 miesięcy.

Zawartość Systemu musi być aktualizowana nie rzadziej niż raz w tygodniu;
Wykonawca dostarczy w dniu uruchomienia Systemu dokument licencyjny wystawiony przez producenta Systemu.
System musi umożliwiać zdalny dostęp poprzez przeglądarkę internetową i być zgodny z przeglądarkami Firefox 40.0 lub nowszą, Internet Explorer 10.0 lub nowszą oraz Google Chrome 78.0 lub nowszą

Akty prawne ogłoszone w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim z kompletem tekstów pierwotnych – od 1918 roku aktów prawnych (zeskanowanych) identycznych co do formy, jak tekst opublikowany w wersji papierowej w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim,

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być wydrukowana na druku załączonego formularza ofertowego, podpisana i złożona wraz z załącznikami, w terminie do 25 grudnia 2019 r. poprzez email: i.dawidowicz@wsge.edu.pl lub pocztą/osobiście na adres siedziby Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi ul. Sienkiewicza 4, 05-410 Józefów. Oferty złożone po podanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data złożenia /dostarczenia a nie data nadania. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 22 780 10 07 wew. 23.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

i.dawidowicz@wsge.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ilona Dawidowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

22 780 10 07 wew. 23.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Zamawiającemu przez Wykonawcę licencji na System Informacji Prawnej z dostępem on-line dla nielimitowanej liczby użytkowników po iP Sieci, a także 10 stanowisk indywidualnych z logowaniem za pomocą loginu i hasła na okres 46 miesięcy.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: otwocki Miejscowość: Józefów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem przedmiotowego zamówienia jest zakup licencji na System Informacji Prawnej z dostępem on-line dla nielimitowanej liczby użytkowników po iP Sieci, a także 10 stanowisk indywidualnych z logowaniem za pomocą loginu i hasła na okres 46 miesięcy, niezbędnych do dostosowania programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. Z dostępu do systemu, będą korzystać również Studenci WSGE w Bibliotece lub podczas zajęć.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Zamawiającemu przez Wykonawcę licencji na System Informacji Prawnej z dostępem on-line dla nielimitowanej liczby użytkowników po iP Sieci, a także 10 stanowisk indywidualnych z logowaniem za pomocą loginu i hasła na okres 46 miesięcy.
Zawartość Systemu musi być aktualizowana nie rzadziej niż raz w tygodniu;
Wykonawca dostarczy w dniu uruchomienia Systemu dokument licencyjny wystawiony przez producenta Systemu.

System musi umożliwiać zdalny dostęp poprzez przeglądarkę internetową i być zgodny z przeglądarkami Firefox 40.0 lub nowszą, Internet Explorer 10.0 lub nowszą oraz Google Chrome 78.0 lub nowszą.
System musi zawierać Akty prawne ogłoszone w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim z kompletem tekstów pierwotnych – od 1918 roku aktów prawnych (zeskanowanych) identycznych co do formy, jak tekst opublikowany w wersji papierowej w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim,
Licencja zawiera:
I. Bazę Aktów Prawnych zawierającą poniższe moduły (jeżeli dyscyplina prawa jest wersjowana – najwyższa wersja):
1. Prawo cywilne;
2. Postępowanie;
3. Prawo rodzinne;
4. Prawo spółek handlowych;
5. Prawo rynku kapitałowego;
6. Prawo nieruchomości;
7. Unia Europejska;
8. Prawo pracy;
9. Prawo administracyjne;
10. Prawo podatkowe;
11. Zamówienia publiczne;
12. Prawo karne;
13. Postępowanie karne;
14. Prawo gospodarcze;
15. Prawo upadłościowe;
16. Prawo medyczne;
17. Prawo samorządowe;
18. Prawo własności intelektualnej;
II. Translator, czyli tłumaczenia aktów prawa polskiego na języki obce (m.in. angielski, niemiecki);
III. Specjalistyczne słowniki języków obcych (co najmniej 10).
IV. Dostęp do Systemów Prawa (dostęp do co najmniej 6 Systemów Prawa)
1. System Prawa Prywatnego;
2. System Prawa Karnego;
3. System Prawa Handlowego;
4. System Prawa Administracyjnego;
5. System Prawa Medycznego;
6. System Prawa Unii Europejskiej.

V. Praktyczne wyjaśnienia z zakresu:
1. Kadr i płac;
2. BHP;
3. Zamówień publicznych;
4. Finansów i księgowości.

VI. Dostęp do niżej wymienionych czasopism:
1. ADR Arbitraż i Mediacja;
2. Edukacja Prawnicza;
3. Iustitia;
4. Monitor Prawa Handlowego;
5. Monitor Prawniczy;
6. Monitor Podatkowy;
7. Monitor Prawa Pracy;
8. Nieruchomości;
9. Prawo Mediów Elektronicznych;
10. Prawo Zamówień Publicznych;
11. Studia Prawa Prywatnego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 Zapytania Ofertowego.
Wyciąg z wniosku o dofinansowanie projektu dostępny jest na żądanie w Biurze Projektu (05-410 Józefów ul. Sienkiewicza 4, pok. 5).
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających/powtarzających się/dodatkowych.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego, w m. Józefów
Termin: od 30 grudnia 2019 do 30 września 2023 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
1. Są zarejestrowanym przedsiębiorcą - weryfikowane na podstawie wyciągu CEIDG lub wydruku KRS.
2. Dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym pozwalającym na realizację zamówienia – weryfikowane na podstawie Załącznika nr 4
3. Dostarczą kompletną ofertę zgodnie z niniejszym Zapytaniem ofertowym.

Wiedza i doświadczenie

Nie dotyczy.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy dysponujący potencjałem technicznym pozwalającym na realizację zamówienia – weryfikowane na podstawie oświadczenia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy dysponujący potencjałem ekonomicznym i finansowym pozwalającym na realizację zamówienia – weryfikowane na podstawie oświadczenia.

Warunki zmiany umowy

1. Z wyłonionym Wykonawcom zostanie podpisana umowa.
2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia wykonywania Przedmiotu Umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których nie było możliwe wykonanie dostawy, w następujących sytuacjach:
1) jeżeli przyczyny, z powodu których nie było możliwe wykonanie dostawy, są następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający;
2) wystąpienia zdarzeń natury siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami;
3) w innych przypadkach, jednak nie dłużej niż o 15 dni.
3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych w realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym zmiany te nie mogą dotyczyć zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku:
1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w ogłoszeniu, a wynikających ze stwierdzonych wad opisu przedmiotu zamówienia, zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,
2) jeżeli system kreślony w Formularzu cenowym przestanie być dostępny na rynku lub zostanie wycofany z produkcji po zawarciu Umowy, czego nie można było przewidzieć w chwili składania Oferty, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętu równoważnego lub o lepszych parametrach, spełniającego wymagania określone dla Przedmiotu Umowy, o ile Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę Sprzętu zamiennego;
3) pojawienia się na rynku systemu nowszej generacji;
4) pojawienia się nowszej technologii pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji Przedmiotu Umowy.
4. Strony są uprawnione do innych zmian Umowy niż określone w ust. 1 i ust. 2 w niżej określonym zakresie:
1) zmian wynikających ze zmiany wniosku o dofinansowanie lub wytycznych, które mają zastosowanie w Projekcie;
2) innych, nieistotnych zmian w stosunku do treści oferty Wykonawcy;
3) zmiany Przedmiotu Umowy w szczególności ze względów organizacyjnych, technologicznych, osobowych lub gdy konieczne będą oszczędności środków publicznych;
4) zmiany postanowień umowy będące następstwem zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a które mają wpływ na realizację Umowy i z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian postanowień Umowy;
5) wystąpienia zmian w strukturze i organizacji Zamawiającego lub w procesach biznesowych w trakcie realizacji Umowy, jeżeli zmiany takie istotnie wpływają na zakres i termin prac Wykonawcy, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec podwyższeniu, a w razie ograniczenia zakresu prac wynagrodzenie Wykonawcy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu;
6) zmiany załącznika nr 3 do umowy – Opisu przedmiotu zamówienia, w zakresie ich aktualizacji i dostosowania do potrzeb Zamawiającego;
7) wystąpienie siły wyższej (Siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) w zakresie dostosowania umowy do tych zmian;
8) w przypadku powstałej po zawarciu Umowy sytuacji braku środków Zamawiającego na sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie z pierwotnie określonymi warunkami Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian polegających na ograniczeniu zakresu przedmiotowego Umowy albo odstąpienia od Umowy;
9) gdy, w związku z rozbieżnościami nastąpi potrzeba ujednolicenia postanowień Umowy, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
10) działaniem osób trzecich, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności.
5. Strony są uprawnione do dokonania zmiany Umowy o łącznej wartości nieprzekraczającej 10% wartości Umowy brutto określonej w paragrafie 4 ust. 1 załącznika nr 4 do zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz oferty (Załącznik Nr 1)
2. Oświadczenie o nie powiązaniu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo (Załącznik Nr 2)
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3
4. Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym i ekonomicznym pozwalającym na realizację zamówienia (Załącznik nr 4)
5. Wyciągu CEIDG lub wydruku KRS

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:

• Cena – 80 pkt
• Szkolenie dla pracowników z obsługi programu – 20 pkt.


I. W ramach kryterium „Cena” Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru

Cena oferowana brutto najtańszej oferty
Ilość punktów = ----------------------------------------------------------- x 80 pkt
Cena ofertowa brutto ocenianej oferty

II. W celu przyznania punktów w ramach kryterium „Szkolenie dla pracowników” oferent zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia.

Wykluczenia

Z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów, którzy:
Są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zakazuje się składania ofert cząstkowych.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI EUROREGIONALNEJ IM. ALCIDE DE GASPERI W JÓZEFOWIE

Adres

Sienkiewicza 4

05-410 Józefów

mazowieckie , otwocki

Numer telefonu

227801007

Fax

227801007

NIP

5321823156

Tytuł projektu

Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z028/18-00

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 129
Wprowadzony przez: Artur Banaszak
Data opublikowania: 2019-12-17 16:49:00
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-12-19 03:36:56 Artur Banaszak
2019-12-19 03:36:26 Artur Banaszak Zmiana działu zamieszczenie ogłoszenia (błędnie podpięto ogłoszenie do niewłaściwego działu)
2019-12-17 16:58:49 Artur Banaszak