Biuletyn Informacji Publicznej
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Misją WSGE jest kształcenie studentów na miarę potrzeb społeczeństwa informacyjnego i gospodarki wiedzy, zdolnych do tworzenia nowych wartości pedagogicznych, gospodarczych, społecznych i kulturowych. Powinnością Uczelni jest wyposażać studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji. Poprzez proces edukacyjny WSGE zmierza do wychowania studentów w duchu poszanowania praw człowieka, zasad etycznych, integracji międzykulturowej, wrażliwości na losy społeczeństwa, szacunku dla państwa i jego obywateli, tolerancji wobec innych kultur, odpowiedzialności i rzetelności wykonywania powierzonych obowiązków. Celem nadrzędnym jest zaszczepienie w przyszłych absolwentach WSGE kompetencji samodzielnego uczelnia się przez całe życie.