Biuletyn Informacji Publicznej
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Poniżej przedstawiamy procedurę związaną z realizacją zawodowej praktyki studenckiej oraz wzory dokumentów niezbędnych do jej zaliczenia.

Na początku student powinien zapoznać się z regulaminem praktyk oraz programem praktyk zawodowych na studiowanych kierunku i specjalności. Informacje te znajdują się na stronie internetowej Uczelni w zakładce STUDENCI  I SŁUCHACZE, następnie PRAKTYKI ZAWODOWE

 

PRAKTYKI MOGĄ ODBYWAĆ SIĘ W FORMIE:

  • zorganizowanej przez Uczelnię – student korzysta z przygotowanej przez Uczelnię oferty praktyk wynikającej z zawartych umów – lista znajduje się na stronie internetowej Uczelni w zakładce Biuro Karier,
  • zorganizowanej indywidualnie – student samodzielnie organizuje praktykę i inicjuje podpisanie porozumienia z Instytucją, a uczelnia sprawuje nadzór merytoryczny i organizacyjny nad przebiegiem praktyki,
  • zatrudnienia na stanowisku zgodnym z wymaganiami programu praktyk na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  • stażu lub wolontariatu, jeżeli ich charakter jest zgodny z wymaganiami programu praktyk,
  • prowadzenia własnej działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami programu praktyk.

 

PRAKTYKA NA PODSTAWIE PRACY ZAWODOWEJ/ WŁASNEJ DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ/  WOLONTARIATU/ STAŻU        

Student składa  następujące dokumenty :

  • wniosek o zaliczenie praktyk oraz oświadczenie,
  • zaświadczenie o zatrudnieniu (ze wskazaniem od kiedy i na jakim stanowisku jest zatrudniony),
  • zakres obowiązków.

Zakres obowiązków oraz miejsce zatrudnienia muszą  być zgodne z  programem praktyk na danym kierunku studiów.

Wniosek o zwolnienie z obowiązku odbycia pracy zawodowej i oświadczenie

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Obsługi Kształcenia bądź bezpośrednio do Opiekuna Praktyk Studenckich.

Decyzję o zaliczeniu praktyki studenckiej podejmuje Prorektor ds. Kształcenia w porozumieniu z Opiekunem Praktyk Studenckich.

Informacja o zaliczeniu/niezaliczeniu praktyki zostaje podana poprzez ogłoszenie w uczelnianym systemie informatycznym on-line.

 

PRAKTYKA ODBYTA W WYBRANEJ PLACÓWCE

Student, po wybraniu placówki oraz zrealizowaniu warunków formalnych (przedstawienie programu praktyk, podpisanie porozumienia z placówką) realizuje praktyki zgodnie z kierunkiem i specjalnością realizowaną na studiach.

W przypadku chęci odbywania praktyki zawodowej w placówce, z którą Uczelnia nie ma podpisanej umowy, w celu przygotowanie porozumienia w sprawie przyjęcia studenta na praktykę/ umowy o organizację studenckich praktyk zawodowych na adres poczty elektronicznej Opiekuna Praktyk Studenckich, Beaty Zawadki, b.zawadka@wsge.edu.pl należy przesłać dane studenta oraz placówki (z uwzględnieniem dokładnego adresu oraz wskazaniem kierownictwa wybranej placówki).

 

Student dokumentuje odbycie praktyk w dzienniczku praktyk. Kompletność dokumentów - dzienniczek praktyk i załączniki (stanowią załączniki do Regulaminu zawodowych praktyk studenckich):

 

  • dla kierunku "pedagogika"

Załącznik A

Dzienniczek praktyk

dla wszystkich specjalności

Załącznik B

Ocena końcowa zaliczenia praktyki pedagogicznej obserwacyjnej w placówce oświatowej

dla specjalności nauczycielskiej

Załącznik C

Ocena końcowa zaliczenia praktyki pedagogicznej  przedmiotowo-metodycznej w placówce oświatowej

dla specjalności nauczycielskiej

Załącznik D

Przykładowy konspekt zajęć

dla specjalności nauczycielskiej

Załącznik E 1

Przykładowy arkusz  obserwacji zajęć

dla specjalności nauczycielskiej

Załącznik E 2

Przykładowy arkusz  obserwacji zajęć

dla innych specjalności

Załącznik F

Ocena końcowa zaliczenia studenckiej praktyki zawodowej

dla innych specjalności

Załącznik G

Sprawozdanie studenta ze studenckiej praktyki zawodowej

dla wszystkich specjalności

 

  • dla pozostałych kierunków studiów

Załącznik A

Dzienniczek praktyk

Załącznik F

Ocena końcowa zaliczenia studenckiej  praktyki zawodowej

Załącznik G

Sprawozdanie studenta z studenckiej praktyki zawodowej